Håndballcup Skiskole

Reglement NM i marsjering

REGLEMENT FOR NORGESMESTERSKAPENE (NM) I MARSJERING

 

§ 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN

Konkurransen skal fremme spilleglede og kvalitet for enkeltdeltakere og musikkorps, samt bidra til å synliggjøre korps som en attraktiv fritidsaktivitet.

NM i marsjering skal være åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning, en god møteplass for musikkorps som ikke bare har fokus på musikken, men også marsjering stil og presisjon.

 

 

§ 2. DEFINISJONER

(1)    Musikkorps: Skole-, generasjons- eller amatørkorps som deltar i NM

(2)    Deltaker: Musikanter, tamburmajor og andre medlemmer som skal delta i NM som del av Musikkorpset.

(3)    Deltakerliste: Liste over Deltakerne i Musikkorpset som skal delta i NM.

(4)    Administrasjonen: Daglig leder i Korpsnett Norge, eller den han/hun bemyndiger.

 

 

§ 3. KLASSER OG KATEGORIER

(1)    NM marsjering har kategoriene Gatemarsj og Formasjonsmarsj.

(2)    Hver kategori har klassene Skolekorps og Åpen klasse.

 

 

§ 4. BETINGELSER FOR DELTAKELSE

(1)    Alle Deltakere kan delta med det Musikkorpset de er medlem av.

(2)    Deltakere i klassen for Skolekorps kan delta til og med det året Deltakeren fyller 19 år. Det er ingen nedre aldersgrense.

(3)    Det kan søkes aldersdispensasjon for Deltakere i klassen Skolekorps der spesielle hensyn taler for det. Deltakerne må være medlem i musikkorpset og det må kunne dokumentere tilhørighet til det korpset man søker om deltagelse med. Skriftlig søknad sendes Administrasjonen.

 

 

§ 5. SAMARBEIDENDE MUSIKKORPS

(1)    Flere Musikkorps kan etter søknad til Administrasjonen delta som en enhet.

(2)    Samarbeidet skal gjelde for hele konkurransen.

 

 

§ 6. PÅMELDING

(1)     Alle Musikkorps kan delta.

(2)    Påmelding skal skje skriftlig. Frister oppgitt i invitasjonene skal overholdes.

 

 

§ 7. DELTAKERLISTE

(1)    Deltakerliste fra hvert Musikkorps skal være Administrasjonen i hende senest 1. april.

(2)    I klassen Skolekorps skal fødselsdato på Deltakerne oppgis i Deltakerlisten.

(3)    I klassen Skolekorps gjøres aldersfordelingen i Musikkorpsene tilgjengelig for Musikkorpsnene som deltaker i klassen Skolekorps.

 

 

§ 8. KONTROLL

(1)    Deltakelse innebærer at Musikkorpset og Deltakerne har akseptert gjeldende reglement og retningslinjer og forpliktet seg til å følge disse. Administrasjonen forbeholder seg retten til å kontrollere at reglementet blir overholdt.

(2)    Deltakerlister kontrolleres, og Deltakere fra og med 15 år som konkurrerer i klassen Skolekorps bes om å  ta med legitimasjon. Ved tvil om krav til alder er oppfylt skal ikke Deltaker hindres i å konkurrere, men Administrasjonen vil kreve dokumentasjon i etterkant.

 

 

§ 9. SYKDOM OG UFORUTSETT FRAVÆR

(1)    Erstatter ved sykdom eller annet uforutsett fravær kan vurderes etter søknad med dokumentasjon. Søknaden behandles av Administrasjonen. Erstatter i klassen Skolekorps må fylle kravene i §4.

 

 

§ 10. AVMELDING

(1)    Musikkorps og Deltakere kan når som helst melde seg av.

(2)    Påmeldingsavgift blir ikke refundert dersom Musikkorpset eller Deltakere melder seg av etter frist for innbetaling av påmeldingsavgift.

 

 

§ 11. BEDØMMELSE

(1)    Maksimal poengsum ved en framførelse er 100 poeng.

(2)    Dommernes bedømming er endelig.

 

 

§ 12. PROTESTER

(1)    Protester fra Musikkorps eller Deltakere vedrørende overtredelse av reglementet skal dokumenteres og skje skriftlig til Administrasjonen innen 48 timer etter at resultatet  av konkurransen er offentliggjort.

(2)    Protester avgjøres av Administrasjonen.

 

 

§ 13. BRUDD PÅ REGLEMENTET - DISKVALIFIKASJON

(1)    Dersom et Musikkorps eller Deltakere opptrer i strid med reglementet, kan det medføre diskvalifikasjon av hele Musikkorpset.

(2)    Diskvalifikasjon vil si at Musikkorpset ikke kommer på resultatlisten.

(3)    Administrasjonen har anledning til å fastsette andre reaksjonsformer avhengig av regelbruddets karakter.

 

 

§ 14. SAKSBEHANDLING VED DISKVALIFIKASJON

(1)    Dersom Administrasjonen vurderer å diskvalifisere et Musikkorps, skal Musikkorpset varsles skriftlig. Varslet skal inneholde informasjon om hvilke regler det gjelder og hvorfor Administrasjonen vurderer disse som brutt.

(2)    Ved vurdering av diskvalifikasjon gis Musikkorpset en frist på 2 uker fra mottak av varslet for å komme med sine bemerkninger før saken ferdigbehandles.

(3)    Skriftlig vedtak skal sendes Musikkorpset så snart saken er ferdigbehandlet. Det skal orienteres om at vedtaket kan ankes inn for landsstyret i Korpsnett Norge, jfr § 15.

 

 

§ 15. ANKEBEHANDLING

(1)    Vedtak gjort av Administrasjonen kan ankes til landsstyret i Korpsnett Norge.

(2)    Ankeinstans skal utøve skjønn i behandling av ankene.

(3)    Vedtak fattet av ankeinstansen er endelig.

 

 

§ 16. FORTOLKNING AV REGLEMENT

Uenighet om fortolkning av reglementet forelegges landstyret i Korpsett Norge for avgjørelse.

 

 

§ 17. ENDRINGER I REGLEMENTET

Endringer i reglementet vedtas av landsstyret i Korpsnett Norge

 

 

Reglementet er vedtatt av landsstyret i Korpsnett Norge 12.01.2015

 

Sommarlandfestivalen

22.-24.juni 2018

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish and tellUsPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.